BLOG

 

Raport o stanie gminy Poświętne za 2018 r

Do końca maja wójt przedstawia raport o stanie gminy

Na forum rady gminy odbędzie się debata nad raportem, w której będą mogli zabierać głos mieszkańcy. Po zakończeniu debaty rada gminy udzieli lub nie udzieli wójtowi wotum zaufania.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym:

Art. 28aa.18) 1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

 1. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów
  i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
 2. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
 3. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady
  gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad
  przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
 4. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
 5. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
 6. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne
  zgłoszenie, poparte podpisami:
  1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
  2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.
 7. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma
  być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego
  rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi
  o zwiększeniu tej liczby.
 8. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi
  wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów
  ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne
  z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
 9. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę
  o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

TAGS > , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.