NASZ POMYSŁ NA GMINĘ

KWW Sławomir Rosłon

Wspólnie zmieńmy naszą gminę

Czas dla gminy Poświętne nie stoi w miejscu. Trzeba myśleć nie tylko o dniu dzisiejszym, ale przede wszystkim o kolejnych latach i kolejnych pokoleniach. Należy jak najszybciej odpowiedzieć sobie, na kluczowe pytania o kierunki rozwoju naszej gminy, o sposobie współpracy z mieszkańcami, współpracy z przedsiębiorcami, sąsiednimi samorządami oraz a nawet przede wszystkim stworzenia takich warunków życia, by przedstawiciele kolejnych pokoleń pozostawali w gminie, a inni z chęcią osiedlali się w gminie Poświętne.

 

Do realizacji takich założeń trzeba określić konkretne kierunki rozwoju naszej gminy:

BUDOWY I REMONTY – inwestowanie w wodociągowanie, naprawę dróg i budowę chodników
OCHRONA ZDROWIA – zmiana pracy ośrodka zdrowia i zwiększenie usług medycznych
EDUKACJA – podniesienie jakości nauczania oraz remonty i rozbudowa szkół
JAWNOŚĆ DZIAŁAŃ – współpraca z mieszkańcami poprzez fundusz sołecki oraz informowanie o tym co robimy
ZWIĘKSZENIE INWESTYCJI – jasne i czytelne określenie terenów pod budowę obiektów
ROZWÓJ ROLNICTWA – ekologiczne i opłacalne uprawy oraz przetwórstwo rolno-spożywcze

 

BUDOWA I REMONTY

 • kontynuacja i rozbudowa sieci wodociągowej dla wszystkich miejscowości
 • zachęcanie i pomoc przy budowie nowych domów i remoncie już istniejących
 • dokończenie inwestycji drogowych i budowa nowych. – np. Nadbiel , Czubajowizna Stróżki, itp budowa chodników i bezpiecznych przejść dla pieszych
 • kompleksowe rozwiązanie problemu uszkodzonych dróg i niedrożnych rowów
 • oświetlenie dróg.

 

OCHRONA ZDROWIA

 • doprowadzenie do powstania ośrodka zdrowia zapewniającego godne warunki dla pacjentów w oczekiwaniu na wizytę, a także dobre warunki pracy dla lekarzy
 • zwiększenie usług medycznych (rozwiązanie problemu zapisów do lekarzy) – wzorem
  i sposobem wyjścia z problemu, mogą być rozwiązania z Gminy Klembów lub Strachówka

 

EDUKACJA

 • szkoła jako centrum edukacyjne, kulturalne, a także sportowe wsi
 • stworzenie Rady Nauczycieli, z poszczególnych szkół w celu łatwiejszego kontaktu i komunikacji z Komisją Oświaty , Radą Gminy i wójtem
 • szczególna dbałość o ciągłe podnoszenie poziomu nauczania, stworzenie systemu motywacyjnego dla nauczycieli
 • tworzenie warunków zachęcających rodziców do przepisywania i zapisywania dzieci do placówek szkolnych z terenu naszej gminy

 

JAWNOŚĆ DZIAŁAŃ

 • zaproszenie mieszkańców do uczestnictwa w procesie decyzyjnym, np. poprzez fundusz sołecki oraz udział w posiedzeniach rady gminy i poszczególnych komisjach, jako ważnego głosu
 • podawanie na bieżąco stanu finansów gminy
 • podawanie do publicznej wiadomości planów inwestycyjnych oraz projektów w sposób czytelny dla wszystkich.

 

ZWIĘKSZENIE INWESTYCJI

 • stworzenie czytelnych warunków lokalizacji inwestycji, poprzez rozpoczęcie prac, a następnie uchwalenie „Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego”
 • wspieranie chętnych do inwestowania, poprzez łatwiejszy dostęp do niewykorzystanych terenów gminnych
 • rozpoczęcie prac mających na celu uregulowanie spraw własnościowych gruntów.

 

ROZWÓJ ROLNICTWA

 • wspieranie nowych rozwiązań w zakresie rolnictwa i przetwórstwa produktów rolnych
 • promocja zdrowej ekologicznej produkcji rolnej rolników z naszej gminy
 • wspieranie tworzenia regionalnych produktów rolnych i żywnościowych.

 

WYZWANIA XXI WIEKU DLA URZĘDU GMINY

 • Komunikacja z mieszkańcami w oparciu platformę internetową oraz inne nowoczesne środki techniczne, ułatwiające kontakt z urzędem, wójtem
 • Wdrożenie elektronicznego rejestru umów z wykonawcami i zleceniobiorcami
 • Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów i umów
 • Modernizacja stron WWW Urzędu Gminy i BiP
 • Podjęcie analizy mającej na celu określenia opłacalności zlecania usług firmom  zewnętrznym
 • Rozbudowa wydziału komunalnego UG i zakup odpowiednich maszyn typu: koparko- ładowarka z osprzętem do koszenia poboczy, itp oraz zatrudnienie minimum 2 osoby do tego typu prac.

 

POLITYKA FINANSOWA

 • Zadłużenie gminy na ponad 10 mln zł. wymusza wyjątkowe odpowiedzialne i racjonalne zarządzanie finansami. Bezwzględnie należy zwiększyć ściągalność należnych  podatków ( z samego podatku leśnego zaległości opiewają na ponad 200 tyś. zł. ), a także  przeanalizować zasadność tak dużej skali umorzeń podatkowych
  Ponadto, należy położyć nacisk na rzetelne egzekwowanie umów z wykonawcami i egzekwowanie kar umownych z umów.

 

KOMUNIKACJA/TRANSPORT

 • Stworzenie realnej wizji oraz analizy organizacji transportu zbiorowego opartego na  własnym taborze lub opartego na przewoźnikach zewnętrznych
 • Przeprowadzenie konsultacji celowości stworzenia strefy „ parkuj i jedź” Poświętne jako  centrum autobusowe, początek poszczególnych tras.

 

KULTURA I SPORT

 • Powołanie społeczno-nauczycielskiej Rady Rozwoju Sportu gminy Poświętne. Rada oparta na rodzicach, nauczycielach oraz przedstawicielach organizacji sportowych działających na terenie naszej gminy
 • Stworzenie jasnego regulaminy dostępu do obiektów sportowych typu sale gimnastyczne, boiska.
 • Reaktywacja sekcji sportowych lub stworzenie Klubu Sportowego pod herbem Gminy  Poświętne
 • Wykorzystanie potencjału istniejących domów kultury i bibliotek, rozpoczęcie tworzenia Gminnego Ośrodka Kultury na bazie świetlicy w Woli Cygowskiej
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie inicjatyw mieszkańców
  w imprezach kulturalnych, poprzez udostępnianie terenów i obiektów.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 • Aktywizacja Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach edukacyjnych młodzieży Monitoring w miejscach niebezpiecznych oraz uciążliwych dla mieszkańców Stworzenie projektu „Foto-pułapki” w lasach oraz w miejscach zgłaszanych przez  Mieszkańców
 • Współpraca z Policją.

 

Zagłosuj na Sławka Rosłona kandydata na wójta gminy Poświętne oraz oddaj swój głos na radnego z komitetu KWW Sławomir Rosłon

 

 

Materiał finansowany przez Komitet Wyborczy Wyborców Sławomir Rosłon