BLOG

 

Dlaczego tak mało?

Na sesji Rady Powiatu w dniu 29 stycznia radni podjęli osiem uchwał w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl.

Pomoc miała być przeznaczona na realizację zadań z zakresie polityki prorodzinnej w ośmiu gminach: Tłuszczu, Klembowie, Poświętnem, Zielonce, Markach, Ząbkach, Radzyminie i Dąbrówce. Zgodnie z podjętymi uchwałami, Powiat Wołomiński udzielił wymienionym gminom pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Wielkość tej pomocy jest różna i na różne zadania z zakresu polityki prorodzinnej przeznaczona.

Gmina

Poświęne

Klembów

Dąbrówka

wnioskowana kwota dotacji 6 406 zł 30 000 zł 22 000 zł
Ilość osób korzystających z programu 623 800 600

 

Wójt Gminy Poświętne wnioskował o przyznanie na 2018 r. dotacji w wysokości 6 406 zł.

Gmina w ramach realizowanego wspólnie z Powiatem Wołomińskim Programu planuje w bieżącym roku stosowanie zniżek w zakresie:
-opłat za czynsz w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy oraz świadczeń pieniężnych na rozpoczęcie roku szkolnego – wyprawka szkolna.
Aktualnie w gminie Poświętne ze zniżek oraz świadczeń wynikających z Programu TAKrodzina.pl korzystają 623 osoby.

O bardzo skromną dotację wnioskował wójt gminy. Cóż to jest sześć tysięcy na sześćset osób? Na cały rok to wychodzi niewiele ponad 500 zł miesięcznie. Oczywiste jest, że z ulg w opłatach czynszowych nie korzysta kilkaset osób, tylko może ze dwadzieścia. Za pozostałe pieniądze gmina kupuje wyprawki do szkoły. I tyle. Jednorazowa akcja, żeby urzędnicy mieli jak najmniej pracy. Szkoda tylko, że mieszkańcy gminy na tym tracą.

A jak wykorzystują możliwości wynikające z Programu inne gminy powiatu?

Sąsiednia gmina Klembów otrzyma na zniżki i ulgi rodzinne 30 000 zł, z których skorzysta prawie 800 osób z rodzin wielodzietnych. Gmina Klembów planuje zniżki m.in.: przy zakupie biletu autobusowego lub kolejowego na dojazd do pracy lub szkoły; opłatach w niepublicznych przedszkolach i klubach dziecięcych; opłatach za posiłki (obiady) w publicznych szkołach; opłatach za odpłatne zajęcia w ośrodku kultury, klubach i organizacjach sportowych.

Jeszcze inna oferta jest w Gminie Dąbrówka, bo zniżki obejmują tylko posiłki (obiady) w szkołach) oraz opłaty za zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury. Ale i tak gmina otrzyma 22 000 zł dotacji, a ze zniżek skorzysta ponad 600 osób (porównywalnie z Gminą Poświętne).

W Gminie Radzymin zniżki obejmą opłaty za pobyt dzieci w publicznych przedszkolach, zajęcia sportowe i kulturalne oraz obiady w placówkach oświatowych. Kwota dotacji 40 000 zł.

Miasto Ząbki otrzyma 70 000 zł dotacji z przeznaczeniem na wprowadzenie zniżek i ulg w opłatach za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach; posiłki w formie obiadu w placówkach oświatowych; zajęcia sportowe i kulturalne.

Miasto Marki wnioskowało o dotację w wysokości 85 000 zł, z ulg w ramach Programu skorzysta 1330 osób z rodzin wielodzietnych. Ulgi obejmą opłaty m.in. za: bilety autobusowe lub kolejowe na dojazd do pracy lub szkoły; zajęcia w ośrodku kultury; świadczenia w przedszkolach publicznych; posiłki w formie obiadu w placówkach oświatowych.

Gmina Zielonka otrzyma 50 000 zł dotacji, ulgi obejmą opłaty za: bilet autobusowy lub kolejowy na dojazd do pracy lub szkoły; zajęcia w ośrodku kultury i sportu; pobyt w miejskich przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych.

Gmina Tłuszcz wystąpiła o najmniejszą dotację i otrzyma 5 520 zł. Ze zwrotu kosztów i zniżek korzysta 279 mieszkańców gminy (czyli mniej niż połowa korzystających w gminie Poświętne). Dofinansowane zostaną takie zadania, jak: zakup biletu autobusowego lub kolejowego na dojazd do pracy lub szkoły; zwrot kosztów za zajęcia w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

 

Widać wyraźnie, że mieszkańcy gminy Poświętne mają najmniejsze korzyści z realizacji Programu TAKrodzina.pl.

Gmina wnioskuje o bardzo małe dofinansowanie, a oferta skierowana do mieszkańców jest bardzo uboga – wyłącznie dopłata do czynszu w lokalach komunalnych i wyprawki szkolne.

Dlaczego władze Poświętnego nie pójdą śladem innych gmin i nie wystąpią o dotację na zakup biletów autobusowych. Czyżby nikt z rodzin wielodzietnych zamieszkałych w gminie nie dojeżdżał autobusem do pracy lub szkoły. Dlaczego za pieniądze z dotacji nie można dopłacać do szkolnych obiadów albo zajęć sportowych? Dlaczego ulgi nie obejmują świadczeń w przedszkolach publicznych i niepublicznych? Dlaczego rzeczywiste potrzeby mieszkańców sprowadza się do zakupu raz w roku wyprawki szkolnej za 100 zł? Takie postępowanie świadczy albo o całkowitej nieznajomości potrzeb mieszkańców gminy albo o całkowitym lekceważeniu tych potrzeb.

TAGS > , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.