BLOG

 

Czy Rada gminy Poświętne narazi nas na stratę około 400 tyś zł ?

Fundusz sołecki to same korzyści, dlatego od lat jest realizowany z powodzeniem w większości gmin w całej Polsce. W poprzedniej kadencji fundusz sołecki funkcjonował także w gminie Poświętne. Mieszkańcy sami mogli decydować, jakie przedsięwzięcia chcą wykonać w swojej miejscowości. Wspólnie ustalano, jakie są największe potrzeby. W ramach funduszu powstawały m.in. oświetlenie drogowe, odtwarzano rowy melioracyjne, zakup materiałów na chodniki, wyposażano jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, naprawa dróg lokalnych itp. Niestety, możliwość decydowania o swoim najbliższym otoczeniu nie trwała długo. W tej kadencji radni zlikwidowali fundusz sołecki. Teraz niektórzy sołtysi walczą o przywrócenie funduszu. Decyzja w tej sprawie zapadnie na najbliższej sesji Rady Gminy. Wyłącznie od radnych zależy, czy będziemy mogli my – mieszkańcy, sami decydować o swoich potrzebach

 Korzyści są ogromne

Zgodnie z Ustawą o funduszu sołeckim, środki te można przeznaczyć na realizację przedsięwzięć, które:

-są zadaniami własnymi gminy

-służą poprawie warunków życia mieszkańców

-są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Zadania „twarde”, takie jak np. remonty czy nowe inwestycje, muszą być realizowane na terenie (obiekcie) stanowiącym własność gminy. Natomiast zadania tzw. „miękkie” nie muszą spełniać tego warunku.

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego posiada swoje procedury i terminy. Do 31 marca roku poprzedzającego dany rok budżetowy rada gminy rozstrzyga, czy w gminie wprowadzi fundusz sołecki. (Dlatego tak ważne jest, jaką uchwałę w tej sprawie podejmie na wtorkowej sesji Rada Gminy). Jeśli decyzją rady fundusz zostanie wprowadzony, wtedy sołectwo do 30 września br. musi przedstawić wniosek w sprawie, na co zostaną wydane środki z funduszu sołeckiego. O przeznaczeniu tych środków może zadecydować wyłącznie zebranie wiejskie, zwołane z inicjatywy sołtysa, lub Rady Sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectw. Odpowiedzialność za wydatkowanie środków z funduszu sołeckiego ponosi wójt, który odpowiada za gospodarowanie gminnymi finansami.

Korzyści płynące z wprowadzenia w gminie funduszu sołeckiego są ogromne. Wystarczy wymienić integrację społeczności, aktywne uczestnictwo w życiu swojej miejscowości, odpowiedzialność za jej rozwój, uruchomienie oddolnych inicjatyw. Poza tym, dzięki funduszowi mogą powstać konkretne rzeczy (boiska, place zabaw etc.), które przez długie lata będą służyć mieszkańcom.

Dodatkowa korzyść to możliwość uzyskania zwrotu za wykonanie funduszu sołeckiego w wysokości 40% wydatkowanych środków. W gminie Poświętne wydatki na ten cel to około 300 tyś zł czyli prosty rachunek zwrot 120 tyś zł co rok. Jeśli na sesji rady nie zostanie przyjęta uchwała o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego to będzie można śmiało powiedzieć, że rada gminy naraziła gminę na stratę około 400 tyś zł w latach 2016 – 2019. Jak na biedną gminę to bardzo dużo pieniędzy gdzie ciągle słyszymy, że na wszystko nie ma pieniędzy. 

To mieszkańcy decydują

Dlatego w ostatnim czasie kilku sołtysów z gminy Poświętne złożyło na ręce przewodniczącego Rady Gminy wnioski z podpisami mieszkańców o podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na wyodrębnienie z budżetu gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2018 r. We wniosku podpisanym przez mieszkańców czytamy: „ Fundusz sołecki to jeden z najlepszych mechanizmów aktywizujących mieszkańców i pozwalających im na realne wpływanie na wydatki gminy (…) To właśnie mieszkańcy decydują na co przeznaczone zostają środki budżetowe oznaczone jako fundusz sołecki i nikt im nie może tego zmienić. Dlatego też mechanizm ten cieszy się bardzo dużą popularnością w Polsce i w większości gmin jest on wyodrębniony z budżetu gminy (…) Warto, aby nasza gmina dołączyła do grona aktywnych i demokratycznych społeczności w Polsce, które mają fundusz sołecki i którym zależy na aktywnych mieszkańcach”.

TAGS > , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.